Nieoficjalnie: Mistrzowie Gda?ska!

Nieoficjalnie: Mistrzowie Gda?ska!

V  B413

Ch?opcy z Fregaty w?rd najlepszych w wojewdztwie!!!
W eliminacjach oglnopolskiego turnieju "Z podwrka na stadion" uczniowie klasy I D pokonali wszystkich przeciwnikw z Gda?ska: 1:1, 3:0, 6:0, 3:1 (I etap) i 8:0, 2:0, 4:2 (II etap).
Oznacza to, i? zdobyli?my nieoficjalne Mistrzostwo Gda?ska szk? podstawowych w kategorii 8-latkw! Mo?emy pozwoli? sobie na takie okre?lenie, dlatego ?e, turniej ten jest najbardziej popularny w Polsce. Udzia? w nim bierze ponad 250 ty?. dzieci (tylko w trzech kategoriach wiekowych), s? to najwi?ksze tego typu rozgrywki w Europie.
W trakcie pierwszego etapu, rozgrywanego we wtorek 28 pa?dziernika, naszym pi?karzom kibicowali koledzy z klasy. Warto podkre?li? takie zachowanie, poniewa? w pami?ci pozostanie nam fantastyczny wsplnydoping rodzicw, dziadkw, kolegw i rezerwowych! Niesieni tak? pomoc?, ch?opcy doskonale radzili sobie na boisku. Znamienne te?, ?e ka?dy zawodnik w rwnym stopniu do?o?y? si? do sukcesu (wszyscy sp?dzili na boisku tyle samo minut.
Drugi etap by? jeszcze wi?kszym wyzwaniem. Okaza?o si? jednak, ?e wytrenowani i do?wiadczeni codziennymi szkolnymi pojedynkami reprezentanci Fregaty poradzili sobie jeszcze lepiej!
Z niecierpliwo?ci? b?dziemy teraz oczekiwa? Fina?u Wojewdzkiego, ktry odb?dzie si? na wiosn? 2015 roku.
W Finale Wojewdzkim reprezenacja Fregaty po wyj?ciu z grupy uleg?a w ?wier?finale jak si? okaza?o p?niejszym zwyci?zcom z Akademii Pi?karskiej Cz?uchw. Tak wi?c nieoficjalnie rozgrywki zako?czyli?my na 5 miejscu w wojewdztwie!!
W kolejnych latach dru?yna ta, jak i inne z naszego UKS rozgrywa?a tylko kilka turniejw rocznie odnosz?c wiele zwyci?stw. O ich szczeg?ach i suksesach innych dru?yn postanowili?my jednak ju? nie informowa?. Wyniki przecie? nie s? najwa?niejsze! :)