Turniej im. ?o?nierzy Niez?omnych 2014

Turniej im. ?o?nierzy Niez?omnych 2014

IMG 0150www.af.akt

1 marca 2014 odby? si? II Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych.

Wydarzenie to mia?o miejsce na boisku szkolnym przy SP dla Ch?opcw FREGATA oraz w budynku szko?y i na s?siaduj?cej ze szko?? sali gimnastycznej. Organizatorami turnieju byli Akademia Pi?karska Fregata oraz Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rodziny SKWER.Patronat nad imprez? obj?li Pawe? Adamowicz, prezydent Miasta Gda?ska, Instytut Pami?ci Narodowej, Rada Oliwy, ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej, Muzeum II Wojny ?wiatowej oraz O?rodek Arteterapii Fale.
Najwa?niejszym celem turnieju by?o przybli?enie dzieciom i ich rodzicom losw naszych narodowych bohaterw przez pryzmat cnt, jakimi kierowali si? w ?yciu codziennym,m.in. m?stwa, odwagi, szczero?ci, odpowiedzialno?ci, przyja?ni, po?wiecenia czy lojalno?ci.
Rozgrywki sportowe to doskona?y sposb uczenia si? szacunku dla drugiego cz?owieka, ale tak?e okazja, aby patriotyzm ukazywa? jako ?yw? i aktualn? warto??. Chcemy wychowywa? pokolenie dumne ze swoich narodowych bohaterw, ale tak?e godne ich przodkw.

Turniej rozpocz??a Msza ?w. celebrowana w kaplicy szkolnej. Dla m?odych pi?karzy kluczowym punktem programu by?y oczywi?cie mecze pi?karskie, jednak na dzieci i ich rodzicw czeka?o bardzo wiele atrakcji edukacyjno-sportowych zwi?zanych z histori? ?o?nierzy niez?omnych.

O godzinie 13 mia? miejsce wyj?tkowy koncert patriotyczny. Zesp? z?o?ony z rodzicw i nauczycieli, ale tak?e profesjonalnych muzykw, zaprezentowa? si? na bardzo wysokim poziomie instrumentalno-wokalnym, tre?ci? utworw wprowadzaj?c wszystkich w tematyk? turnieju. Po koncercie odby? si? uroczysty apel, na ktrym wsplnie zosta? od?piewany Hymn Polski.

Po tej uroczystej cz??ci wydarzenia, go?cie turnieju mogli wybra? w?rd bogatej oferty atrakcji przygotowanych przez organizatorw.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy?y si? prelekcje po?wi?cone historii ?o?nierzy Wykl?tych oraz panel dyskusyjny z udzia?emm.in. Kombatantw ze ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej oraz historykw Arkadiusza Kaza?skiego i Marcina W?gli?skiego z gda?skiego IPN-u.

Najm?odsi mogli w tym czasie wzi?? udzia? w Treningu Ma?ych Cichociemnych, gdzie jednym z zada? by?a przeprawa linowa oraz wspinaczka w specjalistycznej uprz??y. Przez ca?y czas turnieju dzieci mog?y korzysta? tak?e z sali do psychomotoryki, bogato wyposa?onej , m. in. w drabinki, pi?ki i skoczki dmuchane, r?norodne systemy podwieszek gimnastycznych, wielkowymiarowe klocki i wiele innych. Wyj?tkow? rado?? sprawia?y te? najm?odszym dzieciom szale?stwa na wielkiej trampolinie. Nad bezpiecze?stwem w trakcie zaj?? ruchowych czuwa?a grupa mam z przedszkola Fregata oraz wykwalifikowana nauczycielka psychomotoryki.

Jednym z ciekawszych punktw dla dzieci by?y warsztaty sanitariuszek. W sali ucharakteryzowanej na szpital polowy z czasw II w.?w. odbywa?y si?m.in: szkolenie pierwszej pomocy.

W wydarzeniu wzi??y udzia? dzieci placwek Fregata (szko?y dla dziewcz?t, szko?y dla ch?opcw, przedszkola) oraz zaproszone dru?yny Champion Star, KS Rozstaje, Gedania Gda?sk (4 zespo?y), Karlikowo Sopot. W?asn? reprezentacj? wystawili oczywi?cie te? gospodarze Akademia Pi?karska Fregata (5 zespo?w). Nie zabrak?o rwnie? go?ci niezrzeszonych w ?adnej w/w placwce.