Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Wykl?tych

Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Wykl?tych

Szczeg?owa relacja

Turniej pod patronatem Prezydenta Miasta Gda?ska, to przede wszystkim znakomite mecze wyst?puj?cych w nim dru?yn, ale rwnie? szereg atrakcji propaguj?cych histori? niez?omnych bohaterw.

Wydarzenie zosta?o rozpocz?te uroczystym apelem, a oficjalnego otwarcia dokona? Pan Andrzej Osipw, przewodnicz?cy Rady Osiedla Oliwa.

W turnieju bra?y udzia? dru?yny 8-9 -latkw: Olimpic Gda?sk, Gedania Gda?sk, AS Pomorze, Karlikowo Sopot i gospodarzy Akademii Pi?karskiej Fregata. W rozgrywkach ka?da dru?yna rozegra?a cztery mecze, mierz?c si? z ka?dym uczestnikiem Turnieju. Nasi mali bohaterowie dostarczyli mnstwo emocji i zaprezentowali znakomite umiej?tno?ci, ale przede wszystkim doskonale bawili si? gr? i byli bardzo dzielni w ka?dej sytuacji.

Dopisali rwnie? kibice, czyli rodziny i przyjaciele ch?opcw. Fantastyczn? opraw? stworzy?a sekcja perkusyjna szko?y Fregata (rwie?nicy pi?karzy!), ktrej fantastyczny doping nis? do boju swoich kolegw. ?miem twierdzi?, i? czego? takiego m?odzie?owa pi?ka jeszcze nie s?ysza?a!

Wok? boiska i w szkole (Fregata), ch?opcy i ich rodziny w przerwach pomi?dzy swoimi meczami, mogli skorzysta? z szeregu atrakcji. Wszystkie mia?y na celu edukacj? historyczn? m?odego pokolenia, ale rwnie? rozpowszechnianie wiedzy o ?o?nierzach niez?omnych w?rd doros?ych, ktrej to wiedzy jest wci?? za ma?o.

Wielkim zainteresowaniem cieszy?y si? przede wszystkim: plac treningu "Ma?ych Cichociemnych", symulator strzelania udost?pniony przez Wojsko Polskie i punkt sanitariuszek. W tym ostatnim miejscu dziewczynki pod opiek? wykwalifikowanej kadry mog?y pozna? charyzmat bycia sanitariuszk?, m.in. nauczy? si? opatrywa? rany (g?owy, r?ki, oka), przeprowadzi? eksperyment prezentuj?cy trudno?? wyjmowania kuli z cia?a. Miejsce to by?o rwnie? udekorowane wspania?? wystaw? pami?tek zwi?zanych z prac? sanitariuszek w tamtym okresie.

Swj punkt promocyjny wystawi?o Wojsko Polskie, a wewn?trz budynku dzieci i doro?li mogli skorzysta? z mediateki oraz "sali przes?ucha?". W mediatece mo?na by?o zapozna? si? z ksi??kami poruszaj?cymi histori? ?o?nierzy wykl?tych, plakatami filmowymi, po?wi?conymi tej tematyce, komiksami, pras? i co najciekawsze muzyk?, zdj?ciami oraz fragmentami filmw.

Dla doros?ych, dzi?ki udzia?owi prelegentw z Instytutu Pami?ci Narodowej przeprowadzone zosta?y 3 prelekcje: Za kotar? i w cieniu urny, czyli ma?o znane fakty z okresu referendum 30 czerwca 1946 r;5. Wile?ska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu; "Akcja krakowska".

Najm?odsi mogli skorzysta? z sali do psychomotoryki, na ktrej urz?dzono plac zabaw dla maluszkw i zapewniono opiek?.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?o si? malowanie twarzy o charakterze maskowania.

Wok? boiska i szko?y, na ogrodzeniu ma miejsce wystawa 5. Wile?ska Brygada Armii Krajowej na Pomorzuudost?pniona przezInstytut Pami?ci Narodowej.

Nie zapomniano oczywi?cie o gor?cym pocz?stunku i napojach.

Relacj? filmow? z wydarzenia przygotowa?o studio filmowe "Mirator".

Nagrody dla dru?yn ufundowa? dystrybutor firmy Hummel Polska, puchary - Prezydent Miasta Gda?ska, a indywidualne upominki Muzeum II Wojny ?wiatowej.

Wszystkim partnerom i sponsorom wymienionym w relacji gor?co dzi?kujemy! Rwnie mocno dzi?kujemy rodzicom i przyjacio?om Akademii Pi?karskiej i Szko?y Podstawowej FREGATA, bez ktrych pracy, nie uda?oby si? przeprowadzi? tak wspania?ego przedwsi?wzi?cia.

Turniej odbi? si? ju? szerokim echem i na przysz?y rok wst?pnie zapowiedzia?y swj partnerski udzia? kolejne Instytucje, sponsorzy i stowarzyszenia zajmuj?ce si? upami?tnianiem historii niez?omnych bohaterw. Do zobaczenia za rok!