Nowy sprz?t i nowe plany

Nowy sprz?t i nowe plany

W ostatnim miesi?cu nasze zaplecze powi?kszy?o si? o najlepszej jako?cipi?ki rozmiaru 4, p?otki koordynacyjne, koszulki znaczniki, hula-hopy, siatki na pi?ki, minibramk?, pompki do pi?ek, pi?eczki tenisowe i inne, skakanki.

Sala do psychomotoryki, ktra na miar? naszych ambicji sta? ma si? najlepsz? tego typu sal? w trjmie?cie zosta?a przygotowana (malowanie, zabezpieczenie okien, grzejnikwa)do dalszego wype?niania . Niebawem zyska now? specjalistyczn? pod?og? oraz sprz?t "ci??ki": skrzyni? gimnastyczn?, koz?y gimnastyczne i odskoczni?. Ju? dzi? w magazynie oczekuj? materace, drabinki pionowe i poziome, trjk?ty gimnastyczne, trampolina ma?a i wielka. Po kolejnym etapie inwestycji pochwalimy si? Pa?stwu szerzej stanem oraz planami dotycz?cymi tej wyj?tkowej sali.